JUDr. Erika Kováčová - Mediátor Košice

Zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod reg.č.1223.
Ceny za mediačné činnosti vykonávané mediátorom podľa zákona č.420/2004 Z.z.
 
Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)
 
nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
fyzické osoby -  podnikatelia                                                                 
67 €/hodinu
právnické osoby - podnikatelia
134 €/hodinu
 
majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
od 3 320 do 6 640 €
10 % z hodnoty
od 6 641 do 16 600 €
7% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 €
5% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 €
2% z hodnoty
viac ako 66 401 €
1% z hodnoty
 
Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
 
nemajetkové občianske spory:
20 €/hodinu
 
majetkové občianske spory:
do 1 660 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
67 €/hodinu
viac ako 1 661 €
100 €/hodinu
 
Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
 
nemajetkové a pracovnoprávne spory:
34 €/hodinu
 
majetkové spory v štátnom sektore:
do 3 320 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
34 €/hodinu
od 3 321 do 6 640 €
8% z hodnoty
od 6 641 do 16 600 €
5% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 €
3% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 €
2% z hodnoty
viac ako 66 401 €
1% z hodnoty
 
Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.
 
K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH,
Uvedené hodinové sadzby  sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania,
Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou,
Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne,
Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda alebo zápis - pred začatím mediačného konania.
Nahlásiť chybu
Popis závady/nesprávnej informácie:
Kontakt na Vás:
Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.