JUDr. Erika Kováčová - Mediátor Košice

Zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod reg.č.1223.
Zákon č. 420/2004 Z. z., zákon o mediácii a o doplnení      niektorých zákonov umožňuje mediátorom, ktorí sú zapísaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávať mediáciu ako mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov,  rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať.
Občiansko právne vzťahy: - spory súvisiace s dedičským konaním
                                              - spory medzi manželmi 
                                              - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
                                              - spory súvisiace s neoprávneným zásahom do práva a ochrany 
                                                osobnosti
                                              - susedské spory
                                              - spory medzi veriteľmi a dlžníkmi
                                              - vlastnícke spory a pod.
                                              - spory súvisiace pri vzniknutých konfliktoch medzi občanmi  
                                                zaznamenané verejnou správou ako sú  napr. Obecné úrady
                                             -  spory zaznamenané v školskej správe medzi učiteľmi ,deťmi
                                                a rodičmi 
 
Obchodno právne vzťahy: - spory medzi spoločníkmi v obchodných spoločnostiach
                                              - spory medzi veriteľmi a dlžníkmi
                                              - spory cezhraničné pri dodávateľsko odberateľských vzťahoch
 
Rodinno právne vzťahy:    - manželské spory 
                                              - spory medzi rodičmi a deťmi
                                              - rodinné spory medzi manželmi pred rozvodom a po rozvode
                                              - spory súvisiace s výživným príspevkom na maloleté deti pred
                                                Rozvodom a po rozvode a medzi manželmi navzájom a pod.
 
Pracovno právne vzťahy:  - spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom
                                             - spory vyplývajúce z práv a povinností týkajúce sa pracovného
                                                pomeru a pod.
 
 
 
Mediáciou sa rozumie predovšetkým mimosúdne konanie, v ktorom mediátor pomáha zúčastneným  stranám, ktorí už  nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Mediátor  ako nezávislá a nestranná tretia osoba kultivovaným dialógom vykonáva mediáciu s cieľom dospieť k dohode. 
Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácií o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho zaujatosti.
 
Podmienkou mediácie je, že obidve strany súhlasia s účasťou na mediácii, čo je najzákladnejšia požiadavka pre uskutočnenie stretnutia s mediátorom.
 
Mediátor nemá priamy záujem na výsledku, jeho úlohou je  pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému. Mediátor nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.
Ak mediácia sa skončila úspešne, tak mediátor vyhotoví písomnú dohodu, ktorá je výsledkom mediácie , ktorá je záväzná pre obe zúčastnené strany a môže byť v ďalšej fáze potvrdená formou notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom resp. rozhodcovským orgánom.
Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov  týmto nie sú dotknuté
 
Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda:
- spísaná vo forme notárskej zápisnice,
- schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.
Poplatky za spísanie notárskej zápisnice ustanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti číslo 748/2004 o odmenách a náhradách notárov. V prípade skončenia sporu schválením súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% - 90% zaplateného poplatku (§ 11 ods. 7 zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch).
 
V prípadoch, ak povinná strana nebude plniť, k čomu sa zaviazala, môže byť podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo návrh na exekúciu podľa Exekučného poriadku.
 
Výhody mediácie: -  oproti súdnym sporom je rýchla, neformálna, dôverná, zaplatíte nižšie poplatky , šetrí váš čas, počas mediácie máte možnosť ovplyvňovať proces a výsledok mediácie, vaše rozhodnutia mediátor neovplyvňuje, dohodu si koncipujete sami so spornou stranou a o celom priebehu mediácie sa zachováva mlčanlivosť.
Mediáciu je možné využiť aj počas súdneho konania, v prípade schválenia súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% - 90% zaplateného poplatku.
Nahlásiť chybu
Popis závady/nesprávnej informácie:
Kontakt na Vás:
Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.